Hyresgästen är i centrum hos oss

För oss är det viktigt att kunna tillhandahålla en god service och hålla en nära kontakt med våra hyresgäster. Vi försöker vara lyhörda för krav och önskemål vilket tillsammans med vårt stora antal fastigheter innebär att vi kan erbjuda flexibilitet då hyresgästers behov förändras.

Att få en personlig service är viktigt och därför är det vår egen personal som både förvaltar och sköter driften på våra fastigheter. Vi utgår från Innovatumområdet så vi finns alltid nära till hands om du skulle behöva hjälp med något. Kolla in fastighetslistningen för att ta reda på vem som är din förvaltare.

SAM_1329

Felanmälan

Vid fel eller skada på våra fastigheter ring 0520-340 50 (dygnet runt) eller fyll i din felanmälan enkelt via webben. Vid akuta ärenden ring alltid 0520-340 50.

Det är viktigt att alla felanmälningar eller skador kommer in till oss via något av dessa alternativ. Detta är för att vi ska kunna garantera att anmälan kommit oss tillhanda och för att vi ska kunna följa upp ärendet. Väljer du att göra en webbanmälan och anger din e-postadress får du mail då ditt ärende startar upp och när det avslutas.

Anmäler du via webben, tänk på att beskriva ärendet utförligt och med anvisning om vart i lokalerna felet finns. Skriv exempelvis inte enbart ”Dörr går ej att stänga” utan specificera gärna ”Dörr intill fikarum på plan 2 går ej att stänga”.

Vår rekommendation är att varje verksamhet utser en eller ett par personer som är ansvariga för felanmälningarna. Dessa personer bör sätta sig in i hyreskontraktet och dess gränsdragning för att redan från början kunna avgöra vem som ansvarar för att åtgärda den uppkomna bristen.


Anpassningar av lokalen

En verksamhets förutsättningar är i ständig förändring och i medvind vill man kanske passa på att växa och utvecklas medan man ibland måste bromsa…

För att forma en bättre arbetsplats behöver lokalerna ibland ändras efter era behov. Vi har både fysiska och ekonomiska möjligheter att hjälpa till. Kontakta ansvarig förvaltare redan i ett tidigt skede om ni märker att era behov håller på att förändras så försöker vi hjälpa till.

Om ni själva, eller via egen anlitad entreprenör, önskar utföra en ombyggnation behöver ni först be om lov. Att sätta upp några få väggar kan påverka våra system för värme, ventilation, brandlarm och sprinkler vilket innebär att det är vikigt att göra rätt från början. Som hyresgäst har man ofta även ett återställningsansvar vilket kan vara bra att känna till. Kontakta därför fastighetens förvaltare för att diskutera möjligheterna.

867237_92898831_malare

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor är man som ägare och hyresgäst skyldig att bedriva ett brandskyddsarbete. Syftet med detta är att se över behovet av skydd, se till att det fungerar som det ska samt att personer inom organisationen har den kunskap som krävs.

Nödutgång

Exempelvis ska en egenkontroll utföras med jämna mellanrum där man går igenom lokalerna och ser över dess brandskyddsinstallationer samt försöker förutse potentiella brandrisker. Detta ska dokumenteras tillsammans med planer för hur man bör agera i händelse av brand. Hur utförligt detta arbete bör dokumenteras beror bl.a. på fastighetens utformning, vilken verksamhet som bedrivs och antalet personer som befinner sig i lokalerna samt vilken lokalkännedom dessa människor har.

Vissa kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet kan åligga oss som fastighetsägare, i så fall är detta reglerat i hyreskontraktet. Huvudansvaret ligger dock hos den brandskyddsansvarige i verksamheten. På Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds och Brandskyddsföreningens hemsidor kan ni läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete. För mer information angående vårt brandskyddsarbete kontakta Frida Stolt 0520-52 81 96.

road sign

Skyltning

Skylt eller ljusanordning på fasad eller tomtmark

Önskar ni sätta upp en skylt eller ljusanordning för att synas bättre? Kontakta i så fall ansvarig förvaltare för att få ett godkännande. Då fastigheten ligger inom detaljplanerat området krävs även bygglov för att sätta upp eller väsentligt förändra skyltar och ljusanordningar.

 

Skylt för vägvisning

För att få sätta upp vägvisningsskyltar krävs tillstånd från kommunens gatukontor.


Besiktningar

Varje år utförs flertalet olika besiktningar ute på våra fastigheter för att säkerställa funktion och säkerhet. I ert hyreskontrakt kan ni utläsa vem som ansvarar för att besiktningar blir utförda.

Nedan finner ni en kort beskrivning av några besiktningstyper som kan förekomma ute på våra fastigheter.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Enligt lagen ska ventilationskontroll utföras i vissa fastigheter med ett bestämt tidsintervall som gäller för just den typen av system och verksamhet. Vid besiktningen kontrolleras att ventilationssystemets funktion i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk. Besiktningen utförs av en behörig besiktningsman som går in i alla rum i lokalen för att kontrollera luftdon och luftflöden. Ett protokoll upprättas och om brister framkommer regleras dessa i enlighet med gällande hyreskontrakt.

Ventilation

Elrevision

Elrevisioner utförs för att säkerställa att elinstallationer inte utgör en fara för person eller egendom. Hela byggnaden gås igenom av en auktoriserad besiktningsingenjör som efter besiktningen utfärdar ett protokoll. Om brister framkommer regleras dessa i enlighet med gällande hyreskontrakt.

flash

Läckagekontroll av kylsystem

För att säkerställa systemets skick utförs kontroller med jämna tidsintervall för aggregat som innehåller över 3 kg köldmedia. Kontrollen utförs av ackrediterad firma.

Besiktning av hissar, lyftanordningar, motordrivna portar m.m.

Hissar, lyftanordningar samt motordrivna portar, dörrar, väggar och grindar besiktigas med jämna intervall av ackrediterat besiktningsföretag. Vid besiktningen kontrolleras bl.a. säkerhetsanordningar såsom manöverdon, fotoceller, klämskydd och nödstopp för att minimera risken för driftstopp och personskador.

Besiktning av tryckkärl

Besiktning av trycksatta och tryckbärande anläggningar utförs med jämna intervall för att kontrollera att ställda krav fortfarande uppfylls. Besiktningen utförs av en ackrediterad firma som utför ett driftprov där system- och funktionskontroll av säkerhetsutrusningen ingår.

Lekplats

Besiktning av lekplats

En säkerhetsbesiktning av lekplatsen är ett olycksfallsförebyggande arbete och utförs årligen av en person med erforderlig kompetens. Våra drifttekniker gör även en funktionskontroll två gånger per år. Som hyresgäst är det viktigt att omgående felanmäla brister som upptäcks.

 

Besiktning av gymnastikhall

Varje år besiktigas gymnastikhallarnas fasta och lösa utrustning för att säkerställa personsäkerheten. Besiktningen utförs av person med erforderlig kompetens.


Revisionsbesiktning av automatiskt brandlarm och sprinkler

Besiktningar av automatiska brandlarm och sprinkler görs årligen för säkerhetsställa personsäkerheten och egendomsskyddet i fastigheten. En byggnads brandskydd kan bestå av flera olika system som samverkar med det automatiska brandlarmet och det är vikigt att kontrollera att dessa fortfarande håller den kvalité som krävts vid installationstillfället. Besiktningen utförs av en certifierad besiktningsman som tillsammans med anläggningsskötaren går igenom fastighetens alla utrymmen.

Under besiktningen utförs provning av brandlarmsdetektorer och larmknappar. En viktig del av dessa prover är att säkerställa att styrningar såsom larmdon, fläktar, branddörrar, ev. hissar m.m. fungerar på korrekt vis. Dessa typer av provning kan medföra vissa störningar för verksamheten i fastigheten. Någon utrymning behöver ej ske då larmdonen/klockorna ringer och det kan därför vara viktigt att meddela all personal aktuell tid för besiktningen.

Vid provning av sprinkler utlöses provningsventiler anslutna till sprinklercentralen. Dessa provningsventiler sitter i de flesta fall monterade i sprinklercentralen men kan även finnas ute i fastigheten. Vid aktivering av provventiler måste stora mängder vatten avledas med hjälp av slang till avlopp eller liknade. Detta kan bidra till störningar i form av buller från pumpar, även larmsignal från larmklockan utanför sprinklercentralen kan uppfattas som störande.

I samband med besiktning är det många som utför en utrymningsövning och dokumenterar utfallet av övningen i verksamhetens SBA-pärm.

sprinkler